§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu ogrod.szambala.com, zwanego dalej „Stroną”, zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawcą jest: Artur Gładuń, ul. Trębacka 36, 22-460 Szczebrzeszyn, zwanym dalej "Sprzedawcą"
 3. Administratorem Strony jest Artur Gładuń, ul.Trębacka 36, 22-460 Szczebrzeszyn, zwanym dalej „Administratorem”
 4. Kontakt z Administratorem: ogrod@szambala.com
 5. Administrator jest właścicielem Strony ogrod.szambala.com oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
  1. zapewnienie dostępu online do zasobów Strony, w tym w szczególności do dokonywania zakupów oferowanych towarów przez internet,
  2. newslettera.

§ 2 Zasady Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Stronie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia lub podczas dokonywania rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Wszystkie produkty oferowane na Stronie są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Procedura składania zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika, jak również poprzez jednorazowe wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez Stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest zgodnie z datą wysyłki wyświetlaną przed złożeniem zamówienia
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia Klient podaje kod pocztowy miejsca dostawy i dodaje Produkty do koszyka.W etapie podsumowania zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Produktów oraz kosztach dostawy. Złożenie zamówienia następuje poprzez wciśnięcie ikony „Kupuję i płacę”.
 6. Klient może dokonać rezygnacji z dostawy Produktu objętego płatnością cykliczną (abonament) w danym tygodniu, na co najmniej 3 dni przed dniem kolejnej dostawy wybranego Produktu. Rezygnacja następuje poprzez odznaczenie stosownej daty w kalendarzu wysyłek.
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które to koszty podawane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on na adres email podany przy rejestracji automatyczną odpowiedź ze Strony potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 9. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia/zarejestrowania kolejnego zamówienia, jeśli klient nie uregulował w pełni płatności za dwa lub więcej wcześniejszych zamówień.

§ 4 Koszty i sposób dostawy

 1. Produkty dostarczane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia. Podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić dokonanie dostawy lub ją opóźnić.
 2. Produkty są dostarczane przez firmę DPD. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w ustalonych wcześniej miejscach. Szczegółowe informacje Klient otrzymuje podczas składania Zamówienia.
 3. Produkty dostarczane są zazwyczaj następnego dnia roboczego po dacie wysyłki umieszczonej w każdym zamówieniu

§ 5 Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sprzedawcy
 2. Udostępniamy możliwość szybkich płatności poprzez serwis cashbill.pl

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie informacji mailowej na adres: ogrod@szambala.com
 4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów, których dotyczy oświadczenie o którym mowa w §8 ust.1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Zwrot Produktów następuje na koszt Konsumenta. Jeżeli ze względu na charakter Produktów nie jest możliwe odesłanie tego Produktu w zwykły sposób pocztą, Sprzedająca odbierze Produkty od Konsumenta na swój koszt.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Przy skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji drogą mailową na adres ogrod@szambala.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
 4. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, zwrot następuje na konto z którego dokonano płatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie. Administrator poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkowników zapisanych na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta ze Strony lub zaprzestanie otrzymywania Newslettera.